RX 590 So với GTX 980 Ti - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.7 FPS
1080p
58.2 FPS
1440p
48.5 FPS
1440p
49.7 FPS
2160p
38.4 FPS
2160p
39.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.7 FPS
1080p
93.2 FPS
1440p
67.5 FPS
1440p
68.7 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
48.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
114.2 FPS
1440p
94.5 FPS
1440p
95.7 FPS
2160p
63.4 FPS
2160p
64.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.7 FPS
1080p
160.2 FPS
1440p
153.5 FPS
1440p
154.7 FPS
2160p
109.4 FPS
2160p
110.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn