RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.0 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
67.0 FPS
1440p
65.5 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
51.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
111.6 FPS
1440p
86.0 FPS
1440p
84.5 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
60.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
132.6 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
111.5 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
76.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
178.6 FPS
1440p
172.0 FPS
1440p
170.5 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
122.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn