GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.1 FPS
1080p
81.9 FPS
1440p
91.4 FPS
1440p
70.2 FPS
2160p
46.2 FPS
2160p
35.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.1 FPS
1080p
116.9 FPS
1440p
110.4 FPS
1440p
89.2 FPS
2160p
55.2 FPS
2160p
44.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.1 FPS
1080p
137.9 FPS
1440p
137.4 FPS
1440p
116.2 FPS
2160p
71.2 FPS
2160p
60.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.1 FPS
1080p
183.9 FPS
1440p
196.4 FPS
1440p
175.2 FPS
2160p
117.2 FPS
2160p
106.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn