RX 570 So với R9 FURY - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
74.0 FPS
1440p
90.0 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
45.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.0 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
93.0 FPS
1440p
109.0 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.0 FPS
1080p
161.0 FPS
1440p
120.0 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
70.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.0 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
179.0 FPS
1440p
195.0 FPS
2160p
108.0 FPS
2160p
116.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn