RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.0 FPS
1080p
132.0 FPS
1440p
120.0 FPS
1440p
113.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.0 FPS
1080p
167.0 FPS
1440p
139.0 FPS
1440p
132.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
188.0 FPS
1440p
166.0 FPS
1440p
159.0 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
82.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
242.0 FPS
1080p
234.0 FPS
1440p
225.0 FPS
1440p
218.0 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
128.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn