RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.7 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
85.7 FPS
1440p
106.2 FPS
2160p
42.8 FPS
2160p
53.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.7 FPS
1080p
158.7 FPS
1440p
104.7 FPS
1440p
125.2 FPS
2160p
51.8 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.7 FPS
1080p
179.7 FPS
1440p
131.7 FPS
1440p
152.2 FPS
2160p
67.8 FPS
2160p
78.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
202.7 FPS
1080p
225.7 FPS
1440p
190.7 FPS
1440p
211.2 FPS
2160p
113.8 FPS
2160p
124.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn