RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.8 FPS
1080p
87.0 FPS
1440p
77.5 FPS
1440p
74.0 FPS
2160p
38.8 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.8 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
96.5 FPS
1440p
93.0 FPS
2160p
47.8 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.8 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
120.0 FPS
2160p
63.8 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.8 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
182.5 FPS
1440p
179.0 FPS
2160p
109.8 FPS
2160p
108.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn