RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Dawn of War III Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dawn of War III So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.0 FPS
1080p
105.8 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
79.6 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
42.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.0 FPS
1080p
140.8 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
98.6 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
51.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
184.0 FPS
1080p
161.8 FPS
1440p
141.0 FPS
1440p
125.6 FPS
2160p
76.0 FPS
2160p
67.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
230.0 FPS
1080p
207.8 FPS
1440p
200.0 FPS
1440p
184.6 FPS
2160p
122.0 FPS
2160p
113.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn