R9 M280X So với HD 7850M - Crysis: Warhead Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Crysis: Warhead So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7850M với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7850M with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
39.5 FPS
1080p
24.8 FPS
1440p
26.0 FPS
1440p
15.8 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.5 FPS
1080p
59.8 FPS
1440p
45.0 FPS
1440p
34.8 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.5 FPS
1080p
80.8 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
61.8 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.5 FPS
1080p
126.8 FPS
1440p
131.0 FPS
1440p
120.8 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn