R9 M280X So với GTX 1050 Ti Mobile - Crysis 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Crysis 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
26.1 FPS
1080p
32.0 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
19.4 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.1 FPS
1080p
67.0 FPS
1440p
44.6 FPS
1440p
38.4 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.1 FPS
1080p
88.0 FPS
1440p
71.6 FPS
1440p
65.4 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.1 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
130.6 FPS
1440p
124.4 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn