RX VEGA 6 So với Radeon R5 - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
29.8 FPS
1080p
69.2 FPS
1440p
24.8 FPS
1440p
57.6 FPS
2160p
22.3 FPS
2160p
51.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.8 FPS
1080p
104.2 FPS
1440p
43.8 FPS
1440p
76.6 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
60.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.8 FPS
1080p
125.2 FPS
1440p
70.8 FPS
1440p
103.6 FPS
2160p
47.3 FPS
2160p
76.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.8 FPS
1080p
171.2 FPS
1440p
129.8 FPS
1440p
162.6 FPS
2160p
93.3 FPS
2160p
122.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn