RX VEGA 6 So với GTX 960M - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.4 FPS
1080p
31.6 FPS
1440p
8.9 FPS
1440p
22.8 FPS
2160p
5.3 FPS
2160p
13.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.4 FPS
1080p
66.6 FPS
1440p
27.9 FPS
1440p
41.8 FPS
2160p
14.3 FPS
2160p
22.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.4 FPS
1080p
87.6 FPS
1440p
54.9 FPS
1440p
68.8 FPS
2160p
30.3 FPS
2160p
38.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.4 FPS
1080p
133.6 FPS
1440p
113.9 FPS
1440p
127.8 FPS
2160p
76.3 FPS
2160p
84.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn