RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
129.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
222.0 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
148.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
78.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
220.0 FPS
1080p
243.0 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
175.0 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
94.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
266.0 FPS
1080p
289.0 FPS
1440p
219.0 FPS
1440p
234.0 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
140.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn