GTX 1660 So với RX 590 - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.2 FPS
1080p
112.1 FPS
1440p
61.9 FPS
1440p
70.6 FPS
2160p
27.6 FPS
2160p
35.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.2 FPS
1080p
147.1 FPS
1440p
80.9 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
36.6 FPS
2160p
44.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.2 FPS
1080p
168.1 FPS
1440p
107.9 FPS
1440p
116.6 FPS
2160p
52.6 FPS
2160p
60.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
208.2 FPS
1080p
214.1 FPS
1440p
166.9 FPS
1440p
175.6 FPS
2160p
98.6 FPS
2160p
106.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn