GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.3 FPS
1080p
40.6 FPS
1440p
34.6 FPS
1440p
28.5 FPS
2160p
17.9 FPS
2160p
14.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.3 FPS
1080p
75.6 FPS
1440p
53.6 FPS
1440p
47.5 FPS
2160p
26.9 FPS
2160p
23.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
105.3 FPS
1080p
96.6 FPS
1440p
80.6 FPS
1440p
74.5 FPS
2160p
42.9 FPS
2160p
39.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.3 FPS
1080p
142.6 FPS
1440p
139.6 FPS
1440p
133.5 FPS
2160p
88.9 FPS
2160p
85.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn