RX VEGA 6 So với GTX 960M - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
6.4 FPS
1080p
16.4 FPS
1440p
4.5 FPS
1440p
11.5 FPS
2160p
2.4 FPS
2160p
6.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
41.4 FPS
1080p
51.4 FPS
1440p
23.5 FPS
1440p
30.5 FPS
2160p
11.4 FPS
2160p
15.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.4 FPS
1080p
72.4 FPS
1440p
50.5 FPS
1440p
57.5 FPS
2160p
27.4 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.4 FPS
1080p
118.4 FPS
1440p
109.5 FPS
1440p
116.5 FPS
2160p
73.4 FPS
2160p
77.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn