RX 590 So với R9 FURY - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.6 FPS
1080p
42.8 FPS
1440p
33.4 FPS
1440p
30.1 FPS
2160p
17.4 FPS
2160p
15.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.6 FPS
1080p
77.8 FPS
1440p
52.4 FPS
1440p
49.1 FPS
2160p
26.4 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.6 FPS
1080p
98.8 FPS
1440p
79.4 FPS
1440p
76.1 FPS
2160p
42.4 FPS
2160p
40.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.6 FPS
1080p
144.8 FPS
1440p
138.4 FPS
1440p
135.1 FPS
2160p
88.4 FPS
2160p
86.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn