RX 570 So với R9 FURY - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.0 FPS
1080p
42.8 FPS
1440p
26.6 FPS
1440p
30.1 FPS
2160p
13.9 FPS
2160p
15.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.0 FPS
1080p
77.8 FPS
1440p
45.6 FPS
1440p
49.1 FPS
2160p
22.9 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
98.8 FPS
1440p
72.6 FPS
1440p
76.1 FPS
2160p
38.9 FPS
2160p
40.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.0 FPS
1080p
144.8 FPS
1440p
131.6 FPS
1440p
135.1 FPS
2160p
84.9 FPS
2160p
86.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn