RX 570 So với R9 390X - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.0 FPS
1080p
38.7 FPS
1440p
26.6 FPS
1440p
27.2 FPS
2160p
13.9 FPS
2160p
14.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.0 FPS
1080p
73.7 FPS
1440p
45.6 FPS
1440p
46.2 FPS
2160p
22.9 FPS
2160p
23.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
94.7 FPS
1440p
72.6 FPS
1440p
73.2 FPS
2160p
38.9 FPS
2160p
39.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.0 FPS
1080p
140.7 FPS
1440p
131.6 FPS
1440p
132.2 FPS
2160p
84.9 FPS
2160p
85.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn