RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.0 FPS
1080p
64.2 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
45.1 FPS
2160p
24.0 FPS
2160p
23.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.0 FPS
1080p
99.2 FPS
1440p
65.0 FPS
1440p
64.1 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
32.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.0 FPS
1080p
120.2 FPS
1440p
92.0 FPS
1440p
91.1 FPS
2160p
49.0 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.0 FPS
1080p
166.2 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
150.1 FPS
2160p
95.0 FPS
2160p
94.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn