R9 M280X So với HD 7850M - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7850M với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7850M with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
16.6 FPS
1080p
11.1 FPS
1440p
11.7 FPS
1440p
7.8 FPS
2160p
6.1 FPS
2160p
4.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.6 FPS
1080p
46.1 FPS
1440p
30.7 FPS
1440p
26.8 FPS
2160p
15.1 FPS
2160p
13.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.6 FPS
1080p
67.1 FPS
1440p
57.7 FPS
1440p
53.8 FPS
2160p
31.1 FPS
2160p
29.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.6 FPS
1080p
113.1 FPS
1440p
116.7 FPS
1440p
112.8 FPS
2160p
77.1 FPS
2160p
75.1 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn