RTX 2070 SUPER So với RTX 2070 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.0 FPS
1080p
188.0 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
147.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
87.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.0 FPS
1080p
223.0 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
166.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
96.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.0 FPS
1080p
244.0 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
193.0 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
112.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
239.0 FPS
1080p
290.0 FPS
1440p
210.0 FPS
1440p
252.0 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
158.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn