RX 570 So với RX 480 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và RX 480 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K RX 480 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
65.0 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
29.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
100.0 FPS
1440p
70.0 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
121.0 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
92.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
167.0 FPS
1440p
156.0 FPS
1440p
151.0 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
100.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn