RX VEGA 6 So với GTX 960M - Battlefield 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.9 FPS
1080p
35.6 FPS
1440p
8.4 FPS
1440p
22.0 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.9 FPS
1080p
70.6 FPS
1440p
27.4 FPS
1440p
41.0 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.9 FPS
1080p
91.6 FPS
1440p
54.4 FPS
1440p
68.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.9 FPS
1080p
137.6 FPS
1440p
113.4 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn