RX VEGA 6 So với R9 M280X 2GB - Battlefield 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.9 FPS
1080p
34.5 FPS
1440p
8.4 FPS
1440p
21.3 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.9 FPS
1080p
69.5 FPS
1440p
27.4 FPS
1440p
40.3 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.9 FPS
1080p
90.5 FPS
1440p
54.4 FPS
1440p
67.3 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.9 FPS
1080p
136.5 FPS
1440p
113.4 FPS
1440p
126.3 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn