RX 590 So với GTX 980 Ti - Battlefield 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.8 FPS
1080p
119.0 FPS
1440p
58.5 FPS
1440p
77.7 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.8 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
77.5 FPS
1440p
96.7 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
65.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.8 FPS
1080p
175.0 FPS
1440p
104.5 FPS
1440p
123.7 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
81.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.8 FPS
1080p
221.0 FPS
1440p
163.5 FPS
1440p
182.7 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
127.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn