TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.3 FPS
1080p
165.8 FPS
1440p
156.7 FPS
1440p
159.7 FPS
2160p
98.3 FPS
2160p
99.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
221.3 FPS
1080p
200.8 FPS
1440p
175.7 FPS
1440p
178.7 FPS
2160p
107.3 FPS
2160p
108.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
242.3 FPS
1080p
221.8 FPS
1440p
202.7 FPS
1440p
205.7 FPS
2160p
123.3 FPS
2160p
124.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
288.3 FPS
1080p
267.8 FPS
1440p
261.7 FPS
1440p
264.7 FPS
2160p
169.3 FPS
2160p
170.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn