RX 570 So với GTX 1650 - Battlefield 1 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 1 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 1650 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 1650 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.9 FPS
1080p
76.2 FPS
1440p
54.3 FPS
1440p
55.7 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
30.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.9 FPS
1080p
111.2 FPS
1440p
73.3 FPS
1440p
74.7 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
39.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.9 FPS
1080p
132.2 FPS
1440p
100.3 FPS
1440p
101.7 FPS
2160p
54.2 FPS
2160p
55.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.9 FPS
1080p
178.2 FPS
1440p
159.3 FPS
1440p
160.7 FPS
2160p
100.2 FPS
2160p
101.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn