RTX 2070 SUPER So với RTX 2070 - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
157.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
71.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
178.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
142.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
87.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
224.0 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
201.0 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
133.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn