RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
141.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
111.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
170.0 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
112.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn