GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.4 FPS
1080p
73.1 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
57.9 FPS
2160p
32.6 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.4 FPS
1080p
108.1 FPS
1440p
70.0 FPS
1440p
76.9 FPS
2160p
41.6 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.4 FPS
1080p
129.1 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
103.9 FPS
2160p
57.6 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.4 FPS
1080p
175.1 FPS
1440p
156.0 FPS
1440p
162.9 FPS
2160p
103.6 FPS
2160p
108.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn