GTX 1660 So với RX 590 - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.4 FPS
1080p
63.3 FPS
1440p
51.0 FPS
1440p
45.1 FPS
2160p
32.6 FPS
2160p
29.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.4 FPS
1080p
98.3 FPS
1440p
70.0 FPS
1440p
64.1 FPS
2160p
41.6 FPS
2160p
38.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.4 FPS
1080p
119.3 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
91.1 FPS
2160p
57.6 FPS
2160p
54.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.4 FPS
1080p
165.3 FPS
1440p
156.0 FPS
1440p
150.1 FPS
2160p
103.6 FPS
2160p
100.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn