GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.0 FPS
1080p
55.0 FPS
1440p
54.0 FPS
1440p
53.0 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.0 FPS
1080p
90.0 FPS
1440p
73.0 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
43.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
111.0 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
99.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.0 FPS
1080p
157.0 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
158.0 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
105.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn