RX 570 So với R9 390X - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.0 FPS
1080p
49.0 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
32.0 FPS
2160p
15.0 FPS
2160p
22.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
80.0 FPS
1080p
84.0 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
24.0 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
78.0 FPS
2160p
40.0 FPS
2160p
47.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.0 FPS
1080p
151.0 FPS
1440p
136.0 FPS
1440p
137.0 FPS
2160p
86.0 FPS
2160p
93.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn