RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.0 FPS
1080p
77.0 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.0 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
80.0 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
133.0 FPS
1440p
104.0 FPS
1440p
107.0 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
64.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.0 FPS
1080p
179.0 FPS
1440p
163.0 FPS
1440p
166.0 FPS
2160p
108.0 FPS
2160p
110.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn