RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.8 FPS
1080p
64.4 FPS
1440p
41.7 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
26.7 FPS
2160p
32.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.8 FPS
1080p
99.4 FPS
1440p
60.7 FPS
1440p
70.0 FPS
2160p
35.7 FPS
2160p
41.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.8 FPS
1080p
120.4 FPS
1440p
87.7 FPS
1440p
97.0 FPS
2160p
51.7 FPS
2160p
57.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.8 FPS
1080p
166.4 FPS
1440p
146.7 FPS
1440p
156.0 FPS
2160p
97.7 FPS
2160p
103.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn