RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
52.0 FPS
1080p
40.0 FPS
1440p
37.7 FPS
1440p
28.0 FPS
2160p
24.5 FPS
2160p
13.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.0 FPS
1080p
75.0 FPS
1440p
56.7 FPS
1440p
47.0 FPS
2160p
33.5 FPS
2160p
22.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.0 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
83.7 FPS
1440p
74.0 FPS
2160p
49.5 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.0 FPS
1080p
142.0 FPS
1440p
142.7 FPS
1440p
133.0 FPS
2160p
95.5 FPS
2160p
84.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn