TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.1 FPS
1080p
81.7 FPS
1440p
65.6 FPS
1440p
65.6 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
46.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.1 FPS
1080p
116.7 FPS
1440p
84.6 FPS
1440p
84.6 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
55.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.1 FPS
1080p
137.7 FPS
1440p
111.6 FPS
1440p
111.6 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.1 FPS
1080p
183.7 FPS
1440p
170.6 FPS
1440p
170.6 FPS
2160p
117.0 FPS
2160p
117.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn