RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.0 FPS
1080p
76.5 FPS
1440p
60.0 FPS
1440p
57.0 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
111.5 FPS
1440p
79.0 FPS
1440p
76.0 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
49.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
132.5 FPS
1440p
106.0 FPS
1440p
103.0 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
180.0 FPS
1080p
178.5 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
162.0 FPS
2160p
113.0 FPS
2160p
111.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn