RX 590 So với GTX 980 Ti - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.5 FPS
1080p
40.0 FPS
1440p
36.5 FPS
1440p
32.0 FPS
2160p
21.9 FPS
2160p
22.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.5 FPS
1080p
75.0 FPS
1440p
55.5 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
30.9 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.5 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
82.5 FPS
1440p
78.0 FPS
2160p
46.9 FPS
2160p
47.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.5 FPS
1080p
142.0 FPS
1440p
141.5 FPS
1440p
137.0 FPS
2160p
92.9 FPS
2160p
93.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn