RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.0 FPS
1080p
53.0 FPS
1440p
47.0 FPS
1440p
42.0 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.0 FPS
1080p
88.0 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.0 FPS
1080p
109.0 FPS
1440p
93.0 FPS
1440p
88.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.0 FPS
1080p
155.0 FPS
1440p
152.0 FPS
1440p
147.0 FPS
2160p
103.0 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn