RX 570 So với GTX 970 - Ashes of the Singularity Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 970 với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 970 with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.4 FPS
1080p
39.1 FPS
1440p
41.1 FPS
1440p
34.1 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.4 FPS
1080p
74.1 FPS
1440p
60.1 FPS
1440p
53.1 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.4 FPS
1080p
95.1 FPS
1440p
87.1 FPS
1440p
80.1 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.4 FPS
1080p
141.1 FPS
1440p
146.1 FPS
1440p
139.1 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn