GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.4 FPS
1080p
83.4 FPS
1440p
60.8 FPS
1440p
69.1 FPS
2160p
47.6 FPS
2160p
54.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.4 FPS
1080p
118.4 FPS
1440p
79.8 FPS
1440p
88.1 FPS
2160p
56.6 FPS
2160p
63.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.4 FPS
1080p
139.4 FPS
1440p
106.8 FPS
1440p
115.1 FPS
2160p
72.6 FPS
2160p
79.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.4 FPS
1080p
185.4 FPS
1440p
165.8 FPS
1440p
174.1 FPS
2160p
118.6 FPS
2160p
125.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn