GTX 1660 So với RX 590 - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.4 FPS
1080p
61.4 FPS
1440p
60.8 FPS
1440p
56.5 FPS
2160p
47.6 FPS
2160p
40.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.4 FPS
1080p
96.4 FPS
1440p
79.8 FPS
1440p
75.5 FPS
2160p
56.6 FPS
2160p
49.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.4 FPS
1080p
117.4 FPS
1440p
106.8 FPS
1440p
102.5 FPS
2160p
72.6 FPS
2160p
65.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.4 FPS
1080p
163.4 FPS
1440p
165.8 FPS
1440p
161.5 FPS
2160p
118.6 FPS
2160p
111.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn