RX 590 So với GTX 1060 6GB - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.4 FPS
1080p
44.1 FPS
1440p
56.5 FPS
1440p
36.9 FPS
2160p
40.2 FPS
2160p
28.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.4 FPS
1080p
79.1 FPS
1440p
75.5 FPS
1440p
55.9 FPS
2160p
49.2 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.4 FPS
1080p
100.1 FPS
1440p
102.5 FPS
1440p
82.9 FPS
2160p
65.2 FPS
2160p
53.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.4 FPS
1080p
146.1 FPS
1440p
161.5 FPS
1440p
141.9 FPS
2160p
111.2 FPS
2160p
99.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn