RX VEGA 6 So với R9 M280X 2GB - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
9.0 FPS
1080p
24.1 FPS
1440p
6.7 FPS
1440p
18.0 FPS
2160p
4.0 FPS
2160p
10.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.0 FPS
1080p
59.1 FPS
1440p
25.7 FPS
1440p
37.0 FPS
2160p
13.0 FPS
2160p
19.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.0 FPS
1080p
80.1 FPS
1440p
52.7 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
35.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
126.1 FPS
1440p
111.7 FPS
1440p
123.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
81.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn