TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.5 FPS
1080p
124.3 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
98.6 FPS
2160p
44.9 FPS
2160p
53.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.5 FPS
1080p
159.3 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
53.9 FPS
2160p
62.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.5 FPS
1080p
180.3 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
144.6 FPS
2160p
69.9 FPS
2160p
78.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
206.5 FPS
1080p
226.3 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
203.6 FPS
2160p
115.9 FPS
2160p
124.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn