GTX 1660 So với RX 590 - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.2 FPS
1080p
52.2 FPS
1440p
46.1 FPS
1440p
41.4 FPS
2160p
25.1 FPS
2160p
22.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
93.2 FPS
1080p
87.2 FPS
1440p
65.1 FPS
1440p
60.4 FPS
2160p
34.1 FPS
2160p
31.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.2 FPS
1080p
108.2 FPS
1440p
92.1 FPS
1440p
87.4 FPS
2160p
50.1 FPS
2160p
47.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.2 FPS
1080p
154.2 FPS
1440p
151.1 FPS
1440p
146.4 FPS
2160p
96.1 FPS
2160p
93.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn