GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.0 FPS
1080p
63.8 FPS
1440p
49.0 FPS
1440p
50.6 FPS
2160p
27.0 FPS
2160p
27.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
98.8 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
69.6 FPS
2160p
36.0 FPS
2160p
36.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
119.8 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
96.6 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
52.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
165.8 FPS
1440p
154.0 FPS
1440p
155.6 FPS
2160p
98.0 FPS
2160p
98.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn