GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.3 FPS
1080p
40.6 FPS
1440p
37.8 FPS
1440p
32.2 FPS
2160p
21.0 FPS
2160p
17.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.3 FPS
1080p
75.6 FPS
1440p
56.8 FPS
1440p
51.2 FPS
2160p
30.0 FPS
2160p
26.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.3 FPS
1080p
96.6 FPS
1440p
83.8 FPS
1440p
78.2 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
42.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.3 FPS
1080p
142.6 FPS
1440p
142.8 FPS
1440p
137.2 FPS
2160p
92.0 FPS
2160p
88.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn